Pages

DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
DISTORZIJA GLEŽNJA KOD PROFESIONALNIH I REKREATIVNIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA
Iva Višić
Distorzija ili uganuće gležnja je mjesto na kojem je jedan ili više ligamenata gležnja djelomično ili potpuno rastrgano. Takve ozljede se događaju kod rukometaša u trenutcima bacanja, sprintova, naglih promjena smjerova, skokova i doskoka. Svi ligamenti imaju specifičan opseg pokreta i granice koje im omogućavaju održavanje zglobova stabiliziranim. Kad se ligamenti koji okružuju gležanj pomaknu preko ovih granica, to uzrokuje distorziju. Takvo istegnuće najčešće uključuje...
DISTRIBUCIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
DISTRIBUCIJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA
Tena Ivković
Temeljni cilj u ovom radu je razraditi definiciju i svrhu društvenih mreža te njihov značaj iz perspektive potrošača i poduzeća. Za poduzeće društvena mreža predstavlja alat preko kojeg komunicira sa svojim potrošačima na način da prikupi informacije o njihovim željama i potrebama, predstavi im novi proizvod te zainteresira potencijalne potrošače za njihov proizvod. Također će biti prikazano kako su društvene mreže suvremeni najjeftiniji i najučinkovitiji marketinški...
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Dora Jung
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) je neurorazvojni poremećaj karakteriziran poteškoćama u komunikaciji, socijalnoj interakciji te ograničenim i repetitivnim obrascima ponašanja i interesa. U DSM-5 kreiran je koncept dijagnoze „poremećaj iz spektra autizma“ koji obuhvaća: autistični poremećaj, Aspergerov poremećaj, dezintegrativni poremećaj u djetinjstvu i pervazivni razvojni poremećaj. Genetski i okolišni čimbenici imaju važnu ulogu u riziku nastanka PSA. Djeca s PSA...
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
DJECA S AUTIZMOM I FIZIOTERAPIJSKE INTERVENCIJE
Nikolina Manojlović
Autistični poremećaj pervazivni je neurorazvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu. Sindrom je prvi opisao američki dječji psihijatar Leo Kanner. Poremećaj iz spektra autizma biološki je utemeljen, a karakterizira ga trojstvo poremećaja. Ti poremećaji utječu na sposobnost osobe da koristi i razumije socijalnu komunikaciju i interakciju te da bude fleksibilna u svojem razmišljanju, ponašanju i upotrebi mašte. Svaka terapija mora polaziti od individualnog razvojnog profila...
DJEČJA IGRA KAO OSNOVA MOTORIČKOG RAZVOJA
DJEČJA IGRA KAO OSNOVA MOTORIČKOG RAZVOJA
Ivana Čaklović
Igra predstavlja najizraženiji oblik dječje aktivnosti i najvažniju zadaću svakog djeteta. Primarni je način djeteta da uči o sebi, drugima i okolini. Osim što dijete kroz igru istražuje svijet oko sebe i svoje mogućnosti, igrom se dijete može osloboditi ljutnje, frustracije ili konflikta te zadovoljiti svoje želje i potrebe. Djetetu energija služi kako bi se kretalo i igralo, kao njegova osnovna potreba, kao i potreba da boravi u prirodi. Ako dijete nije u mogućnosti boraviti...
DODACI PREHRANI KOD PROFESIONALNIH SPORTAŠA
DODACI PREHRANI KOD PROFESIONALNIH SPORTAŠA
Jurica Ivančan
Dodacima prehrani smatra se hrana čija je svrha dopuniti uobičajenu prehranu. Oni predstavljanju koncentrirane izvore hranjivih tvari ili druge tvari prehrambenog ili fiziološkog učinka. Namijenjeni su ispravljanju prehrambenih nedostataka, podupiranju određenih fizioloških funkcija ili održavanju odgovarajućeg unosa određenih hranjivih tvari. Na tržištu se nalaze u obliku tekućina, prahova, tableta, ampula, gelova ili neki drugih načina primjene i smatraju se pripravcima...
DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Kristina Ernješ
Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. Predsjednik Sabora prijedlog zakona upućuje radnim tijelima na razmatranje. Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona. Rasprava o prijedlogu zakona u pravilu se obavlja u dva čitanja. Prvo čitanje je prvi dio u postupku donošenja zakona. Drugim čitanjem zakona smatra se rasprava o konačnom prijedlogu zakona. Treće...
DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA
DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA
Dino Agatić
Doprinosi za socijalno osiguranje vrsta su izravnih poreza te prema tome ulaze u širem smislu u porezni sustav. Oni su temeljni prihodi kojima se financiraju izdaci za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje te za zapošljavanje. Hrvatski sustav obveznog socijalnog osiguranja sastoji se od: - obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (tzv. I. stup) - obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (tzv. II. stup) -...
DOWN SINDROM MOGUĆNOSTI I PREPREKE
DOWN SINDROM MOGUĆNOSTI I PREPREKE
Lara Pecotić
U ovom diplomskom radu prikazane su karakteristike i funkcije djece s Down sindromom te njihovim zdravstvenim poteškoćama. Rad se temelji na proučavanju problematike djece koja su rođena s tim kromosomskim poremećajem u suočavanju sa životom, fizičkim i psihološkim preprekama te stigmom okruženja u kojem se nalaze. Kroz rad opisana je povijest bolesti i njene karakteristike te simptomi kroz kliničke slike. Nadalje, suočavanje roditelja kroz prepreke i mogućnosti koje se danas...
DRUŠTVENE MREŽE ZA VRIJEME PANDEMIJE COV-SARS 2
DRUŠTVENE MREŽE ZA VRIJEME PANDEMIJE COV-SARS 2
Patrik Maroš
Internet, kao novi medij, zasigurno ima najveću ulogu prijenosa informacija danas u globalnom smislu. Osim raznim mogućnosti koje internet nudi, posebno se ističu društvene mreže, njihov cilj, te prednosti i nedostaci korištenja istih. U radu su istaknuti nedostaci i prednosti korištenja društvenih mreža, točnije interneta, gdje se posebno u sklopu teme rada ističe širenje dezinformacija i stvaranje panike među društvom. Značaj društvenih mreža raste munjevito početkom...
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
Nikola Ruf
Cilj ovog završnog rada je definirati pojam društveno odgovornog marketinga, njegove karakteristike, načine na koje se on upotrebljava, kako utječe na poduzeće, potrošače, konkurenciju i okoliš te prikazati marketinške aktivnosti nekih od najpoznatijih poduzeća u Hrvatskoj i svijetu koji se baziraju na koncept društveno odgovornog marketinga. Danas je postao suvremena poslovna praksa koju primjenjuje sve veći broj poduzeća u svijetu i Hrvatskoj. Kako bi primjena ove poslovne...
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
Filip Frančišković
Komunikacija je proces dijeljenja informacija između dviju ili više osoba. Komunikacija je uvijek dvostrani odnos. Na jednoj se strani pojavljuje pošiljatelj poruke, a na drugoj jedan ili više primatelja. Dva su osnovna oblika komunikacije:međusobna i masovna komunikacija. Poduzeća se, kako bi komunicirala s potencijalnim potrošačima, koriste masovnom komunikacijom. Prilikom komunikacije s tržištem važno je odaslati jasnu, istinitu i zanimljivu poruku. Poduzeća s tržištem...

Pages