Paginacija

DRUŠTVENE MREŽE ZA VRIJEME PANDEMIJE COV-SARS 2
DRUŠTVENE MREŽE ZA VRIJEME PANDEMIJE COV-SARS 2
Patrik Maroš
Internet, kao novi medij, zasigurno ima najveću ulogu prijenosa informacija danas u globalnom smislu. Osim raznim mogućnosti koje internet nudi, posebno se ističu društvene mreže, njihov cilj, te prednosti i nedostaci korištenja istih. U radu su istaknuti nedostaci i prednosti korištenja društvenih mreža, točnije interneta, gdje se posebno u sklopu teme rada ističe širenje dezinformacija i stvaranje panike među društvom. Značaj društvenih mreža raste munjevito početkom...
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
DRUŠTVENO ODGOVORNI MARKETING NA PRIMJERU PODUZEĆA "DM-DROGERIE MARKT"
Nikola Ruf
Cilj ovog završnog rada je definirati pojam društveno odgovornog marketinga, njegove karakteristike, načine na koje se on upotrebljava, kako utječe na poduzeće, potrošače, konkurenciju i okoliš te prikazati marketinške aktivnosti nekih od najpoznatijih poduzeća u Hrvatskoj i svijetu koji se baziraju na koncept društveno odgovornog marketinga. Danas je postao suvremena poslovna praksa koju primjenjuje sve veći broj poduzeća u svijetu i Hrvatskoj. Kako bi primjena ove poslovne...
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
DRUŠTVENO ODGOVORNO KOMUNICIRANJE S TRŽIŠTEM
Filip Frančišković
Komunikacija je proces dijeljenja informacija između dviju ili više osoba. Komunikacija je uvijek dvostrani odnos. Na jednoj se strani pojavljuje pošiljatelj poruke, a na drugoj jedan ili više primatelja. Dva su osnovna oblika komunikacije:međusobna i masovna komunikacija. Poduzeća se, kako bi komunicirala s potencijalnim potrošačima, koriste masovnom komunikacijom. Prilikom komunikacije s tržištem važno je odaslati jasnu, istinitu i zanimljivu poruku. Poduzeća s tržištem...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mirela Savić
Završni rad na temu Društveno odgovorno poslovanje u RH se bavi analiziranjem primarno i sekundarno prikupljenih podataka na spomenutu temu. Društveno odgovorno poslovanje se prvi put pojavilo 1914. godine i predstavlja koncept upravljanja kojim tvrtke integriraju društvene i ekološke probleme u svoje poslovne operacije i interakcije sa svojim dionicima. Predmet rada je prikaz teorijskih postavki društveno odgovornog poslovanja, te praktična primjenu u Republici Hrvatskoj. Rad se...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U RH
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U RH
Ivan Rohaček
Poduzeća diljem svijeta su sve više svjesni potrebe za uvođenjem društveno odgovornog poslovanja, ali i koristi koji iz takvog načina poslovanja proizlaze. Da bi dugoročno uspjela, poduzeća pored financijske uspješnosti trebaju biti odgovorna i transparentna u svojim aktivnostima prema okolišu i zajednici u kojoj djeluju. To potvrđuje činjenicu da iako je ekonomska uspješnost preduvjet, ona nije dovoljna da bi se poduzeća percipirala kao uspješna. Zbog snažnog pritiska...
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
Nikolina Komšić
Pravo Engleske je nastalo iz običaja naroda, a korijene vuče još iz ranog srednjeg vijeka, kada je Kralj Henrik II. pretvorio dotadašnje prihvaćene pravne običaje u zakone. U radu sam opisala vladavinu Henrika II. kao i proces nastanka običajnog prava. Nakon običajnog prava, pokazala se potreba za jednim novim pravom koje je nastalo u 14. stoljeću pod nazivom zakonsko pravo i njime su se pretežito uređivali javno – pravni odnosi. U 15. stoljeću nastaje nova vrsta prava koja je...
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
Mato Brandt
U ovom završnom radu daje se prikaz dugoročnih vrijednosnih papira na tržištu kapitala. U radu se objašnjavaju organizirana tržišta kapitala, odnosno burze kao središnja mjesta trgovanja vrijednosnim papirima. Pojašnjeni su pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzi i burzovne posrednike. Dugoročne vrijednosne papire moguće je prodavati i kupovati na burzi kao organiziranom mjestu ponude i potražnje vrijednosnih papira. S obzirom na razvoj tehnologije, burza...
DUNAVSKA STRATEGIJA
DUNAVSKA STRATEGIJA
Dragana Jurković
U radu je dan prikaz trendova nastanka i razvoja Dunavske strategije, s posebnim naglaskom na stupovima Dunavske strategije. Detaljno su analizirana četiri stupa Dunavske strategije, a to su: Povezivanje dunavske regije, Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji, Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost. Dunavskom strategijom je obuhvaćeno 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezna pokrajine Baden-Wurttemberg i Bavarska),...
E - POSLOVANJE U KORONAKRIZI
E - POSLOVANJE U KORONAKRIZI
Luka Marijanović
Zaraza COVID-a 19 prvi se put pojavljuje krajem 2019. godine u glavnom gradu Kineske provincije Hubei. Ubrzo nakon pojave virusa COVID-a 19, proglašeno je stanje epidemije širom planete Zemlje koja je počela tijekom 2020. godine, točnije u SAD-u je pandemija proglašena tijekom siječnja, a u Hrvatskoj u ožujku. Epidemija je ubrzo prouzročila katastrofalne učinke na globalnom gospodarstvu. Jedna od najviše pogođenih gospodarskih grana je turizam. Zbog lockdowna i mjera za suzbijanje...
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valentina Svitlanović
Elektroničko poslovanje ili e-poslovanje bitno je za gospodarski rast svake zemlje. Prema svim pokazateljima bilježi veliki rast, a očekuje se značajan rast i u budućnosti. Dio elektroničkog poslovanja predstavlja i e-trgovina koja se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog niskih troškova i neograničenih mogućnosti koje pruža kupcima. Cilj ovog završnog rada je istražiti stavove ljudi u Hrvatskoj o navikama, dosadašnjim iskustvima kupovina i nedostacima Online...
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
Domagoj Mihaljević
Predmet i cilj ovog završnog rada je obraditi teoretski dio vezan za e-poslovanje te ga prikazati na praktičnom primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d. Ovim radom obrađuje se tema Interneta i njegovog razvoja te pojam e –poslovanja. U kratkim crtama prikazuje se prikazuju se nastanak, razvoj i podjela e-poslovanja. Opisuju se područja primjene, podjele, prednosti, nedostaci i modeli poslovanja. Izvori podataka koji su korišteni u ovom radu su informacije i podaci iz stručne...
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
Magdalena Firic
E-trgovina je trgovina koja obuhvaća sve radnje koje se provode kroz elektroničke mreže odnosno Internetom, a koji predstavlja komercijalni temelj za primjenu ovakvog poslovanja. Elektronička trgovina može se podijeliti na dva osnovna područja: trgovina između poslovnih subjekata (B2B) te trgovinu usmjerenu prema tržištu krajnjih potrošača svakodnevne potrošnje (B2C). Elektronički načini plaćanja mogu se naći u različitim izvedbama: digitalni čekovi, debitne kartice,...

Paginacija