Paginacija

ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
ETIČKI KODEKS - SMISAO I ZNAČAJ
Ivana Strinić Jelić
U međuljudskim odnosima i postupcima, potreban je etički kodeks, kao skup moralnih načela i pravila ponašanja. Radi se o poželjnim pravilima ponašanja, koja su utemeljena na vrijednostima, načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja u određenoj organizaciji. Etički kodeks mora biti kratak i jasan. U etičkom kodeksu najvažnije moraju biti vrijednosti koje se njime nastoje ostvariti. Ne smije sadržavati striktna pravila i mora biti provediv. Važno je da se svi...
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
ETIČKI KODEKS U JEDINICAMA SAMOUPRAVE
Valentina Mandić
Etički kodeks službenika i namještenika sadrži etička načela kojih se službenici i namještenici trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja službe. Etička načela utvrđena etičkim kodeksom su načela koja službenici i namještenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja. Službenici i namještenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema tijelu jedinice lokalne i područne...
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
ETIČNOST I SOCIJALNOST DANAS U HRVATSKOJ
Zvjezdan Mileta
U radu se razmatraju ključni aspekti poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom već i dugom roku. Socijalno poduzetništvo kao koncept koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti, prisutan je u teoriji i u praksi već jedno stoljeće, i to na globalnoj razini. Isto tako i poduzetništvo u privatnom sektoru može djelovati u socijalnom duhu. Većina poduzeća i...
EU FONDOVI KAO INSTRUMENT POVEĆANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
EU FONDOVI KAO INSTRUMENT POVEĆANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Marijana Krolo
Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) financijski su instrumenti kojima se teži osigurati ekonomska i socijalna kohezija na europskom tržištu. Četiri su glavna fonda koji se ubrajaju u Europske strukturne i investicijske fondove, a oni su: kohezijski fond, strukturni fondovi, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. U strukturne fondove ubrajaju se: Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond. U...
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
EUROPSKA POLITIKA SUSJEDSTVA
Maja Mijačević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....
EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
EUROPSKA POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
Slavko Hajduk
Tema ovog završnog rada je Europska politika zaštite okoliša, politika okoliša koja se odvija u 21. stoljeću znatno utječe na sam okoliš te nastoji što je moguće bolje sačuvati okoliš u svom prirodnom obliku kroz nastojanje da se smanji onečišćenje na sam okoliš te tako utječe i na samu kvalitetu života ljudi na zemlji. Ovaj završni rad sastoji se od petnaest poglavlja u kojima sam obradio određena područja u vezi Europske politike zaštite okoliša, način na koji...
EUROPSKI FONDOVI
EUROPSKI FONDOVI
Matej Šaravanja
Europska unija jedinstvena je gospodarska i politička unija 28 europskih zemalja, nastala kao rezultat procesa suradnje i integracije. Iako je stvorena kao gospodarska unija ubrzo je postala organizacija koja obuhvaća brojna područja politika, od klimatskih pitanja, zaštite okoliša i zdravstva do vanjskih poslova i sigurnosti te pravosuđa i migracija. EU je usmjerena na postizanje veće transparentnosti i demokratičnosti svojih institucija. Odluke se donose na što otvoreniji način i...
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Maja Žderić Bandov
U radu je obrađena tema Europski uhidbeni nalog koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje već šest godina, odnosno samim pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji. Za početak je objašnjen sam pojam Europskog uhidbenog naloga, njegova svrha donošenja, a koji je za razliku od tradicionalnog izručenja brži i učinkovitiji u pravosudnoj suradnji u državama članicama Europske unije, zatim su objašnjeni uvjeti izdavanja Europskog uhidbenog naloga, koja su tijela nadležna za...
EUROPSKO DRUŠTVO
EUROPSKO DRUŠTVO
Helena Ekštajn
Jedna od temeljnih zadaća Europske unije je izjednačavanje prava unutar Unije, odnosno uspostava unutarnjeg tržišta ostvarivanjem temeljnih sloboda. U području prava trgovačkih društava, pretpostavke za prihvaćanje inicijativa EU-a ogledaju se u olakšavanju slobode poslovnog nastana trgovačkih društava te pravno reguliranje odnosa između subjekata prava društava (trgovačkih društava). Europsko društvo je trgovačko društvo i pravna osoba, te se smatra nadnacionalnim...
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO
Dora Čolaković
Europska unija je udruženje država članica koje su prenijele dio svog suvereniteta na europske institucije kako bi donosile odluke u zajedničkom, europskom interesu. Pravni sustav Europske unije sastoji se od pravnih pravila i općih načela. Najvažniji dio prava u svakoj zemlji je upravno pravo. Upravno pravo regulira javni sektor, kao i odnose organizacija i pojedinaca u privatnom sektoru. Dva glavna cilja upravnog prava su zaštita prava i interesa građana i uspostava pravne...
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Evaluacija postupaka u svrhu poboljšanja propriocepcije - pregled baza podatak
Stefani Stuhli
Propriocepcija je svjesni osjet položaja i pokreta u zglobu. Uloga propriocepcije je registriranje informacija iz proprioceptora i vestibularnog sustava te slanje tih informacija u središnji živčani sustav gdje se one obrađuju. Proprioceptori su senzori smješteni u zglobovima, mišićima, tetivama koji šalju informacije kroz središnji živčani sustav o položaju tijela u prostoru. Postoje razni testovi kojima ispitujemo ravnotežu, pomoću njih možemo evidentirati promjene odnosno...
FEDERACIJE
FEDERACIJE
Matej Pjaca
Države je moguće razlikovati prema raznim kriterijima. Između ostalog, države se razlikuju i prema načinu kako je organizirana državna vlast. Državno uređenje može biti dvojako: u prvom se slučaju dijelovi unutar države međusobno ne razlikuju prema svojem ustavnom položaju, a u drugom su oni međusobno ravnopravni i uživaju poseban državnopravni status. To znači da obzirom na oblik državnog uređenja države mogu biti jedinstvene (unitarne) ili složene. Pojednostavljeno...

Paginacija