Paginacija

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mirela Savić
Završni rad na temu Društveno odgovorno poslovanje u RH se bavi analiziranjem primarno i sekundarno prikupljenih podataka na spomenutu temu. Društveno odgovorno poslovanje se prvi put pojavilo 1914. godine i predstavlja koncept upravljanja kojim tvrtke integriraju društvene i ekološke probleme u svoje poslovne operacije i interakcije sa svojim dionicima. Predmet rada je prikaz teorijskih postavki društveno odgovornog poslovanja, te praktična primjenu u Republici Hrvatskoj. Rad se...
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
DRŽAVA I PRAVO FEUDALNE ENGLESKE, 11 - 15 st.
Nikolina Komšić
Pravo Engleske je nastalo iz običaja naroda, a korijene vuče još iz ranog srednjeg vijeka, kada je Kralj Henrik II. pretvorio dotadašnje prihvaćene pravne običaje u zakone. U radu sam opisala vladavinu Henrika II. kao i proces nastanka običajnog prava. Nakon običajnog prava, pokazala se potreba za jednim novim pravom koje je nastalo u 14. stoljeću pod nazivom zakonsko pravo i njime su se pretežito uređivali javno – pravni odnosi. U 15. stoljeću nastaje nova vrsta prava koja je...
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
DUGOROČNI VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU KAPITALA
Mato Brandt
U ovom završnom radu daje se prikaz dugoročnih vrijednosnih papira na tržištu kapitala. U radu se objašnjavaju organizirana tržišta kapitala, odnosno burze kao središnja mjesta trgovanja vrijednosnim papirima. Pojašnjeni su pojmovi koji su vezani uz burzu, vrijednosne papire, vrste burzi i burzovne posrednike. Dugoročne vrijednosne papire moguće je prodavati i kupovati na burzi kao organiziranom mjestu ponude i potražnje vrijednosnih papira. S obzirom na razvoj tehnologije, burza...
DUNAVSKA STRATEGIJA
DUNAVSKA STRATEGIJA
Dragana Jurković
U radu je dan prikaz trendova nastanka i razvoja Dunavske strategije, s posebnim naglaskom na stupovima Dunavske strategije. Detaljno su analizirana četiri stupa Dunavske strategije, a to su: Povezivanje dunavske regije, Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji, Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost. Dunavskom strategijom je obuhvaćeno 14 država dunavskog riječnog sliva: Njemačka (savezna pokrajine Baden-Wurttemberg i Bavarska),...
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
E - POSLOVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Valentina Svitlanović
Elektroničko poslovanje ili e-poslovanje bitno je za gospodarski rast svake zemlje. Prema svim pokazateljima bilježi veliki rast, a očekuje se značajan rast i u budućnosti. Dio elektroničkog poslovanja predstavlja i e-trgovina koja se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog niskih troškova i neograničenih mogućnosti koje pruža kupcima. Cilj ovog završnog rada je istražiti stavove ljudi u Hrvatskoj o navikama, dosadašnjim iskustvima kupovina i nedostacima Online...
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
E- POSLOVANJE NA PRIMJERU HRVATSKE POŠTE d.d.
Domagoj Mihaljević
Predmet i cilj ovog završnog rada je obraditi teoretski dio vezan za e-poslovanje te ga prikazati na praktičnom primjeru poduzeća Hrvatska pošta d.d. Ovim radom obrađuje se tema Interneta i njegovog razvoja te pojam e –poslovanja. U kratkim crtama prikazuje se prikazuju se nastanak, razvoj i podjela e-poslovanja. Opisuju se područja primjene, podjele, prednosti, nedostaci i modeli poslovanja. Izvori podataka koji su korišteni u ovom radu su informacije i podaci iz stručne...
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
E-TRGOVINA U REPUBLICI HRVATSKOJ S OSVRTOM NA KONZUM d.d.
Magdalena Firic
E-trgovina je trgovina koja obuhvaća sve radnje koje se provode kroz elektroničke mreže odnosno Internetom, a koji predstavlja komercijalni temelj za primjenu ovakvog poslovanja. Elektronička trgovina može se podijeliti na dva osnovna područja: trgovina između poslovnih subjekata (B2B) te trgovinu usmjerenu prema tržištu krajnjih potrošača svakodnevne potrošnje (B2C). Elektronički načini plaćanja mogu se naći u različitim izvedbama: digitalni čekovi, debitne kartice,...
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
EDUCIRANOST STUDENATA FIZIOTERAPIJE O ŽENSKOJ SPORTSKOJ TRIJADI
Barbara Uršanić
Ženska sportska trijada sindrom je o kojem se znanost počela baviti devedesetih godina prošlog stoljeća. Sam sindrom karakteriziraju tri komponente: menstrualna disfunkcija, smanjena dostupnost energije i smanjenje koštane gustoće. Sindrom se može razviti kod bilo koje sportašice, ali je ipak nešto češći u sportovima kao što su gimnastika, balet i trčanje. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu educiranosti studenata fizioterapije o sindromu ženske sportske trijade....
EFIKASNOST UPRAVLJANJA ZALIHAMA U PODUZEĆU GORENJE
EFIKASNOST UPRAVLJANJA ZALIHAMA U PODUZEĆU GORENJE
Hrvoje Knežević
Zalihe pripadaju posebnoj kategoriji kratkotrajne materijalne imovine. Zalihe predstavljaju količinu porizvoda koja je poduzeću potrebna kako bi nesmetano odvijali svoje procese proizvodnje i prodaje, u ovisnosti o djelatnosti kojom se poduzeće bavi. Postoje tri osnovne vrste zaliha, a dijele se na zalihe sirovina i materijala, nedovršena proizvodnja te zalihe proizvoda i trgovačka roba. Osnovni cilj upravljanja zalihama je smanjiti troškove zaliha koliko je moguće, a da se pri tome...
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
EKG TEHNIKE SNIMANJA I VAŽNOST U KLINIČKOJ MEDICINSKOJ PRAKSI
Sven Šimunovski
Elektrokardiografija ima veliku važnost u dijagnosticiranju srčanih aritmija, akutnog infarkta miokarda te brojnih drugih bolesti srca. To je metoda kojom se bilježi električna aktivnost srca putem elektroda postavljenih na kožu pacijenta. Snimanjem električne aktivnosti srca nastaje tehnički zapis, koji se naziva elektrokardiogram. U provodnom sustavu srca važno je istaknuti četiri strukture, a to su sinusatrijski čvor, atrioventrikularni čvor, Hisov snop te Purkinjeova...
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
EKOLOŠKA ETIKA JUČER, DANAS, SUTRA
Ivana Kolak
Društvu je potrebno jedinstvo kulture i prirode koje je moguće ostvariti kroz sadašnje i buduće znanje o prirodi i društvu kako bi se okoliš mogao promatrati kao jedinstvo u kojem živimo, a koje se pokušava ostvariti kroz koncept ekološke etike i održivog razvoja kao novijih koncepcija gospodarenja. U radu je prikazan začetak etike, antropocentrizam k ekocentrizmu prema održivom razvoju. Naš, ali i budući naraštaji imaju pravo na dostojan život i on ne smije biti ugrožen...
EKOLOŠKA POLITIKA HRVATSKE
EKOLOŠKA POLITIKA HRVATSKE
Martina Eles
Znajući kakve nas prirodne nepogode sve češće pogađaju, kroz ovaj rad proteže se jedna od glavnih tema u posljednje vrijeme, a to je ekološka politika. Sve veći broj poplava, požara, zagađenja mora i zraka samo su neki od problema s kojima se susreće naš okoliš, stoga je bitno pravilno i na vrijeme utjecati u korist zaštite okoliša i prirode. U Republici Hrvatskoj, zaštita okoliša sve je češće jedno od značajnijih područja interesa. Zato je Hrvatska sve uspješnija u...

Paginacija