Pages

STVARANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM BRENDOM
STVARANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM BRENDOM
Aleksandar Bilogrević
U današnjim uvjetima poslovanja za uspjeh na tržištu više nije dovoljno imati proizvod visoke kvalitete ili pružati visoku razinu usluge. Tržište je otvorenije, konkurencija sve jača, a potrošačima su dostupni proizvodi i usluge iz cijelog svijeta koji se po svojim karakteristikama ne razlikuju. Takvi uvjeti doveli su do potrebe za diferencijacijom proizvoda i usluga. Jedan od načina na koji se ta diferencijacija može postići je stvaranje brenda. Cilj rada je ukazati na važnost...
SUBJEKTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
SUBJEKTI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
Ante Đuzel
Tema ovog završnog rada su subjekti u prekršajnom postupku. U tom radu autor je obuhvatio pojam i osnovne karakteristike prekršaja te subjekte u prekršajnopravnom postupku. Posebnu pozornost je pridodao karakteristikama i vrstama subjekata u prekršajnopravnom postupku. Autor u radu analizira relevantne odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnose na položaj subjekata i njihove uloge u kaznenom postupku, sve uzimajući u obzir recentno jačanje i brz razvitak društvenog interesa...
SUD EUROPSKE UNIJE
SUD EUROPSKE UNIJE
Stjepan Ergović
Kroz ovaj završni rad prikazane su sve karakteristike suda, kao i obilježja cijele Europske unije. EU se može definirati kao nadnacionalna integracija europskih demokracija s ciljem zajedničkog promicanja mira i prosperiteta. Opći cilj EU je spriječiti ponavljanje terora koji su u Europu i svijet donijela dva svjetska rata. Danas Europska unija broji 27 zemalja članica jer je Velika Britanija izašla 2020. godine. Jedna od sedam velikih institucija EU je Europski sud pravde koji...
SUDBENA VLAST U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA NEOVISNOST PRAVOSUĐA
SUDBENA VLAST U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA NEOVISNOST PRAVOSUĐA
Jelena Kojić
Ustavom Republike Hrvatske kao najvišim pravnim aktom utemeljena je podjela državne vlasti prema načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Obavljanje sudbene vlasti povjereno je sudovima, a uređeno je brojnim nacionalnim i nadnacionalnim dokumentima. Samostalnost i neovisnost sudbene vlasti osigurava Državno sudbeno vijeće. Kroz jamstva neovisnosti sudaca koja se odnose na: imenovanje, razrješenje i stegovnu odgovornost sudaca, stalnost sudačke dužnosti i...
SUDJELOVANJE GRAĐANA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA LOKALNOJ RAZINI
SUDJELOVANJE GRAĐANA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA LOKALNOJ RAZINI
Marija Maslov
Sudjelovanje građana u oblikovanju politika koje neposredno utječu na kvalitetu života, u odlučivanju i uključivanju građana u postupke donošenja odluka u kojima se odlučuje o javnim interesima, karakteristika je demokratskog društvai pravo je svih građana, ali i pravnih osoba (udruga, privatnog sektora...). Mogućnost i obujam participiranja građana neprestano se povećava i proširuje, ali se ponajviše odvija na lokalnoj razini jer je ona najbliža građanima i gdje se, u...
SUDSKA KONTROLA NAD UPRAVOM
SUDSKA KONTROLA NAD UPRAVOM
Nikolina Topić
Upravni sustav trebao bi odražavati stvarne potrebe korisnika te biti sveden na najjednostavniju te logički najopravdaniju strukturu, a pritom pravovaljano i na učinkoviti način zadovoljavati zahtjeve korisnika. Optimalni model upravnog sustava treba proizlaziti iz rezultata prethodno provedenih analiza procesa i ljudskih potencijala te potrebe osiguravanja broja zaposlenih i njihovih kompetencija potrebnih za zdravo funkcioniranje sustava. Važnost sudskog nadzora kao oblika kontrole...
SUDSKI REGISTAR
SUDSKI REGISTAR
Stjepan Perlić
Ovaj rad pokušat će približiti strukturiranje i informatizaciju sudskog registra u Republici Hrvatskoj. Najprije su detaljno opisani subjekti te je evidentirana sva potrebna dokumentacija za upis u sudski registar kao i propisana obveza i način dostavljanja potpunih isprava. Nakon toga slijede načela koja su neophodna za pravodobno vođenje sudskog registra. Nadalje, opisan je postupak upisa sa svim detaljnim uputama oko pokretanja i tijeka postupka i zakonskih rokova te prava koja...
SUDSKI REGISTAR
SUDSKI REGISTAR
Marija Herman
Javni registar je službena evidencija koja se vodi u elektroničkom obliku. Sastoji se od strukturiranih, uređenih, međusobno povezanih i usklađenih podataka o subjektu upisa u registar i podataka koji su u svezi sa subjektom upisa. Vodi se na temelju zakona ili međunarodnog sporazuma i služi za prikupljanje i pohranu podataka u okviru obavljanja propisanih poslova. Cilj ovog završnog rada je prikazati strukturu i objasniti funkciju sudskog registra kao ključnog u djelovanju...
SUICIDALNOST KOD OBOLJELIH OD PTSP-A
SUICIDALNOST KOD OBOLJELIH OD PTSP-A
Leonard Rebuš
PTSP ili posttraumatski stresni poremećaj je psihijatrijski poremećaj koji nastaje prilikom izlaganja ili svjedočenja nekih iskustava koji su najčešće životno ugrožavajući. Trauma je ekstremno prijeteći užasavajući događaj ili serija događaja. Rizični čimbenici dijele se na: pretraumatske, peritraumatske i posttraumatske čimbenike. Otprilike između 3 do 6% opće populacije boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja. Posttraumatski stresni poremećaj se dijeli na akutni,...
SUPLEMENTI PREHRANE U SPORTOVIMA IZDRŽLJIVOSTI
SUPLEMENTI PREHRANE U SPORTOVIMA IZDRŽLJIVOSTI
David Mitić
Sportovi izdržljivosti se svrstavaju u tip aktivnosti koja stavlja vrlo velik stres na psihološki i tjelesni profil sportaša. Očekivanja su vrlo velika, pa tako se u današnjem sportu traži način kako poboljšati sportske performanse i rezultate. Prehrana je ključ uspjeha i osnova svega, ali istraživanjem se došlo se do zaključka da sportski suplementi čine razliku koja je značajna kod sportskih uspjeha. Sportski suplementi danas su postali neizostavan dio sportaševe prehrane i...
SURADNJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
SURADNJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
Danijela Franjković
Samoupravne organizacije su ljudi razvili s ciljem zadovoljavanja javnih i osobnih potreba. Samouprava označava organizacije jedinica lokalne i područne samouprave koje osiguravaju uvjete za ostvarivanje aktivnosti i zadovoljavanje ljudskih potreba i interesa. Jedinice lokalne samouprave su gradovi i općine, a jedinice područne (regionalne) samouprave županije. Teritorijalna struktura neke zemlje može biti takva da zahtjeva suradnju lokalnih samoupravnih jedinica kako bi se javne...
SUSTAV UPRAVO NA VRIJEME (JIT) U POSLOVNOJ LOGISTICI
SUSTAV UPRAVO NA VRIJEME (JIT) U POSLOVNOJ LOGISTICI
Denis Kurtagić
Ovaj rad objašnjava sustav „Upravo na vrijeme (JIT)” u poslovnoj logistici, koji se odnosi na smanjivanje troškova proizvodnje, vremena koje predmet provede spremljen u skladištu, odnosno na izbjegavanje skladištenja. Glavni cilj ovog sustava je ubrzavanje čitavog procesa i uklanjanje svih nepotrebnih koraka u procesu. Ovaj sustav koristi materijale i dijelove samo u nužnoj količini sa najmanjim mogućim protokom vremena. Također uklanja potrebu za dvostrukom kontrolom kvalitete....

Pages